Jaarverslag 2013-2014

Decoratieve foto van een archeoloog die aantekeningen maakt op een archeologische tekening

Foto Hans Roggen

In dit verslag legt de Erfgoedinspectie verantwoording af over de uitvoering van haar werkprogramma in 2013 en 2014. Hierin leest u de ontwikkelingen op archeologisch onderzoek, archivering, collectiebeheer en toegankelijkheid, bescherming cultuurgoederen en naleving van internationale verdragen.

Voorbereiding nieuwe Erfgoedwet

Een belangrijke activiteit in het tweede deel van deze verslagperiode is de voorbereiding voor de nieuwe Erfgoedwet die in 2016 van kracht moet worden. Wij hebben op basis van de kennis en ervaringen met het toezicht deelgenomen aan de voorbereiding van deze nieuwe wet, die een aantal bestaande wetten en regelingen integreert. Dan kunt u denken aan wetten op het gebied van monumentenzorg, archeologie, de handel in cultuurgoederen en de zorg voor de rijkscollectie. Ook het toezicht is in de wet verankerd.

Mogelijkheden toezicht uitgebreid

Onze mogelijkheden tot toezicht zijn de afgelopen tijd uitgebreid. Een aantal inspecteurs van de Erfgoedinspectie heeft een opleiding gevolgd  tot buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Inmiddels zijn vijf inspecteurs als BOA opgeleid en beëdigd. Met deze opsporingsbevoegdheden is het mogelijk om strafrechtelijke feiten in het kader van de Sanctieregelingen en Verordening 116/2009 aan te pakken. Ook kan worden geassisteerd in politieonderzoeken op verzoek van de officier van justitie. 

Werkwijze organisatie

Toetsingskaders zijn van belang voor transparantie in het optreden van de inspectie. De Erfgoedinspectie heeft gewerkt aan haar toezichtskader: zo zijn er voor de sectoren archieven en collecties toetsingskaders opgesteld.

De sector archeologie hanteert de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie als toetsingskader. In de Inspectieraad (het samenwerkingsverband van Rijksinspecties) is de Erfgoedinspectie portefeuillehouder voor kennisontwikkeling op het gebied van maatschappelijke verantwoording.

Missie 

Met alert en proportioneel toezicht brengt de Erfgoedinspectie het behoud (en beheer) van cultureel erfgoed en overheidsinformatie naar het gewenste kwaliteitsniveau met het oog op de duurzame toegankelijkheid en beschikbaarheid

Visie

De inspectie vindt dat een goed functionerende interne systematische kwaliteitszorg bijdraagt aan een betere naleving van wet- en regelgeving. Zij ziet daar een eigen verantwoordelijkheid voor organisaties en stimuleert een systematische kwaliteitszorg bij de organisaties. In haar optreden is de inspectie zacht waar het kan en hard waar het moet en treedt zij zo nodig op.

Decoratieve afbeelding van een sloot en verschillende oude huisjes bij de Zaanse Schans

Kerncijfers 2013 en 2014

Kerncijfers 2013 en 2014
Cijfers
Themaonderzoeken3
Programma2
Inspecties130
Incidentmeldingen en vragen om informatie verwerkt en beantwoord520
Uitvoervergunningen verleend646
Exemplaren 'De Staat van de naleving 2011-2012'1000
Brontabel als csv (217 bytes)

Onderzoek naar informatiebehoefte werking van het monumenten stelsel

Sinds 1 oktober 2012 houden de provincies toezicht op gemeenten op het gebied van rijksmonumenten en beschermde gezichten. De inspectie heeft in 2013 en 2014 een onderzoek gedaan naar welke informatie nodig is om de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te informeren over het functioneren van het stelsel. Dit onderzoek is aangeboden aan de minister. 

Conclusie uit het onderzoek is dat er voldoende mogelijkheden zijn om een goed beeld te krijgen van het functioneren van het stelsel. De informatie is wel aanwezig, maar nog niet alle elementen zijn verbonden. Over een aantal onderwerpen is informatie nog onvoldoende (openbaar) beschikbaar. Kort gezegd, een goed beeld van het stelsel kan worden verkregen door gebruik te maken van monitoring, beleidsevaluaties en aanvullende themaonderzoeken.

Erfgoed in goede handen?

De Erfgoedinspectie presenteerde op 7 maart 2013 in Amsterdam het rapport ‘Erfgoed in goede handen?’ De publicatie dient als nulmeting voor provincies, die vanaf 1 oktober 2012 toezicht houden op de gemeentelijke monumentenzorg. Op die datum is de Wet revitalisering generiek toezicht van kracht geworden. In ‘Erfgoed in goede handen?’ ligt de focus op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologie. 

Overhandiging aan het Interprovinciaal Overleg (IPO)

De portefeuillehouder Cultuur in het IPO-bestuur zei bij de overhandiging van het rapport ‘Erfgoed in goede handen?’ dat de provincies gaan investeren in kennis en inzicht voor deze nieuwe taak. Het rapport is tevens overhandigd aan de voorzitter van de Federatie Grote Monumentengemeenten. Op deze bijeenkomst zijn de conclusies van het rapport besproken met afvaardigingen vanuit het Rijk, de provincies, de gemeenten en andere verantwoordelijke partijen. 

Publicatie

Van deze bijeenkomst staat een korte impressie op you tube/rijksoverheid via de website van de Erfgoedinspectie. Hier is ook het rapport 'Erfgoed in goede handen?' te downloaden.

Decoratieve afbeelding van een maquette van de gemeente Heusden

Maquette gemeente Heusden

Vanaf 1 oktober 2012 houden provincies toezicht op de gemeentelijke monumentenzorg

Decoratieve foto van daken met rode dakpannen in het beschermd dorpsgezicht van Heusden

Beschermd dorpsgezicht Heusden

Vanaf 1 oktober 2012 houden provincies toezicht op de gemeentelijke monumentenzorg