Vragen en meldingen

Decoratieve afbeelding van een etnografisch object in verpakkingsmateriaal uit het Tropenmuseum

Burgervragen

In 2013-2014 zijn bij de Erfgoedinspectie 520 vragen binnengekomen. Het zijn vooral vragen over de toepassing van de Archiefwet 1995, de Monumentenwet, de Wet behoud Cultuurbezit, het beheer van rijkscollecties en de implementatie van Unesco-verdragen.

De vragen zijn afkomstig van burgers, particuliere instellingen en overheidsorganisaties waarop de Erfgoedinspectie toezicht houdt. Voor allemaal geldt dat ze binnen de termijn zijn afgehandeld.

Incidenten 2013 en 2014: Archieven

Van de 20 meldingen die in 2O13-2014 binnenkwamen zijn er 12 nader onderzocht. Het gaat hier voornamelijk om onderzoek naar de beschikbaarheid en de raadpleegbaarheid van archieven.

Een van de meldingen betreft het digitaliseren en vernietigen van historische kadasterkaarten door het Kadaster. Het Kadaster werkt in overleg met het Nationaal Archief aan een oplossing. De Erfgoedinspectie is hierbij betrokken.

Registreren Koninklijke onderscheidingen

Een andere melding houdt verband met onduidelijkheid bij gemeenten en provincies over de toepassing van de Archiefwet bij het registreren van Koninklijke onderscheidingen. Samen met de provinciale archiefinspecties zijn afspraken gemaakt met de Kanselarij der Nederlandse Orden over de verbetering van het gemeenschappelijk gegevensbeheer bij het toekennen van Koninklijke onderscheidingen.

Decoratieve afbeelding van een oud-document met een lakstempel

Archiefstuk met lakzegel in het Nationaal Archief

Decoratieve afbeelding van verschillende stellingkasten met daarin archiefdozen en -mappen

Depot archief

Verbetermaatregelen TBS-dossiers

De Erfgoedinspectie heeft naar aanleiding van verschillende inspecties het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VWS) dringend verzocht om verbetermaatregelen te treffen voor het beheer van TBS-dossiers. De gevoelige aard van de dossiers, de bewaaromstandigheden en de aangekondigde sluiting van forensisch psychiatrische instellingen maken dat gericht handelen op zeer korte termijn noodzakelijk is. Het ministerie heeft toegezegd de problemen in 2015 op te lossen.

In januari 2014 is een kast met gevoelige gegevens van het CIBG met betrekking tot euthanasie op een veiling verkocht, en daarmee in handen gekomen van een bedrijf. De Erfgoedinspectie heeft navraag gedaan bij het ministerie. De minister van VWS heeft verbetermaatregelen getroffen om herhaling te voorkomen en de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.