De inspecteurs van de sector Collecties houden toezicht op het behoud en beheer van de rijkscollectie en op voorwerpen en verzamelingen in privaat eigendom, die zijn beschermd op grond van de ‘Wet tot behoud van Cultuurbezit’. 

Inspecties op beheer en behoud rijkscollectie

In 2015 heeft de Erfgoedinspectie 14 inspecties uitgevoerd naar het beheer van de rijkscollectie door de museale beheerders. Bij de inspecties is beoordeeld of musea de collectieregistratie, de conservering en de veiligheidszorg op orde hebben en of er vastgestelde procedures zijn voor de uitvoering van beheertaken. Ook hebben we gekeken naar de inspanningen van musea om de collectie voor het publiek toegankelijk te maken, bijvoorbeeld via het internet.  

In 2016 brengt de Erfgoedinspectie een eindrapport uit over het beheer van de rijkscollectie. 

Decoratieve afbeelding van het schilderij 'Portret van Maria Trip' geschilder door Rembrandt van Rijn uit het Rijksmuseum Amsterdam
Schilderij uit collectie Rijksmuseum 'Maria Trip'.

Inspecties private cultuurgoederen 

Gemiddeld eens per vier jaar inspecteren we de wettelijke beschermde voorwerpen en verzamelingen van private eigenaren. De inspectie gaat dan na of de objecten zich op de geregistreerde verblijfplaats bevinden. De eigenaren krijgen informatie over de rechten en plichten van de wettelijke bescherming. Uit de controles van 2015 kwamen geen bijzonderheden naar voren.

Inspectie gemeentelijk museum

Op verzoek van de gemeente Rotterdam heeft de Erfgoedinspectie een inspectie uitgevoerd naar de bruikleenregistratie van het Wereldmuseum. Het rapport is in maart 2015 aangeboden aan de gemeente.