De Erfgoedinspectie ziet toe op de naleving van de volgende wet- en regelgeving:

 • Monumentenwet 1988;/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • Archiefwet 1995;
 • Wet tot behoud van cultuurbezit (1984);
 • Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten (1993) en de daarop gebaseerde beheersovereenkomsten;
 • Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013;
 • Sanctieregeling Irak 2004 II;
 • Sanctieregeling Syrië 2012;
 • Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied (2007);
 • Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 (2009);
 • Richtlijn 2014/60/EU regelt de teruggave van cultuurgoederen die op basis van nationale regelgeving niet zonder meer het grondgebied van een lidstaat mogen verlaten;
 • Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008, over de uitvoer van cultuurgoederen.

Erfgoedwet

In 2016 wordt de Erfgoedwet van kracht. Deze wet vervangt 6 wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed, waaronder de Monumentenwet. 
Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leest u meer over wettelijke en financiële regelingen
Het toezicht van de Erfgoedinspectie omvat ook Europese en andere internationale wetgeving.