Jaarlijks komen er vragen, meldingen en incidenten binnen bij de Erfgoedinspectie.

In 2015 werden er 137 vragen gesteld

77 vragen over de toepassing van de ‘Archiefwet 1995’
23 vragen over de ‘Monumentenwet 1988’
37 vragen over de ‘Wet behoud Cultuurbezit’, het beheer van rijkscollecties en de implementatie van Unesco-verdragen.

De vragen en meldingen zijn afkomstig van burgers, particuliere instellingen en overheidsorganisaties waarop de Erfgoedinspectie toezicht houdt. Voor allemaal geldt dat ze binnen de termijn zijn afgehandeld.

In 2015 zijn 14 meldingen binnengekomen, die nader zijn onderzocht.

5 meldingen over Archiefwettelijk toezicht

5 meldingen hadden het archiefwettelijk toezicht als onderwerp. Zo kregen we een melding over de vermeende handel in originele kadasterkaarten van de voormalige gemeente Otterlo. En er was de achterstand van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) in overbrenging van dossiers van langgestraften naar het Nationaal Archief. Een voormalig medisch specialist deed melding over het archiefbeheer van tuchtzaken bij de inspectie voor de Gezondheidszorg. Er werd waterschade gemeld in het archief van het Paleis van Justitie in Den Bosch. Tot slot werd gemeld dat archiefbescheiden van de voormalige Dienst Landelijk Gebied in particuliere handen waren gegeven. 

7 meldingen over Monumentenwet

7 meldingen betroffen het toezicht op de archeologische monumentenzorg, waarvan 3 over het bergen van onderdelen van 2 scheepswrakken op de Noordzee en een scheepswrak in de IJssel. Er werd een melding gedaan over mogelijke misstanden met betrekking tot een opgraving, en een melding over een mogelijk illegale opgraving op een archeologisch monument. Eén melding had betrekking op het verhandelen van een Keltische muntschat op internet. De laatste melding betrof het eigenaarschap van een archeologische vondst.

Naleving is waar nodig gestimuleerd.

2 meldingen over Cultuurgoederen

2 meldingen kwamen voort uit het toezicht op de handel in cultuurgoederen. Een melding werd gedaan vanwege het vermoeden van illegale invoer en verkoop van kralen uit Syrië en Irak. De tweede melding had betrekking op de vermeende illegale invoer en handel van ornamenten van een tempel in Zuid-Korea.

Conclusie na meldingen
De meldingen zijn onderzocht. Waar nodig is naleving gestimuleerd en zijn betrokkenen tot een oplossing gekomen. 

Hoe werden wij door geïnspecteerden gezien?

In 2015 waren de geïnspecteerde personen en instanties positiever over de Erfgoedinspectie dan in 2012. Dit blijkt uit een gezamenlijk klanttevredenheidsonderzoek van de rijksinspecties. De Erfgoedinspectie scoort ongeveer even goed op klanttevredenheid als de andere rijksinspecties.

Opvallende scores
De Erfgoedinspectie scoorde ook op de andere thema’s beter dan in 2012. De hoogste score (9.0) was voor de manier waarop de inspecteur de geïnspecteerde behandelde. Opvallende stijgers zijn verder de tevredenheid over de meldingsprocedure (van een 5.8 naar een 8.0) en de actualiteit van de website (van een 6.6 naar een 7.7).

De tevredenheid over het aanleveren van informatie voorafgaand aan een inspectie daalde met een punt (van een 7.6 naar een 6.6).