In 2017 heeft de Erfgoedinspectie veel aandacht aan toegankelijkheid en (digitale) duurzaamheid besteed.

In het jaarverslag 2017 vindt u een overzicht van de werkzaamheden die de Erfgoedinspectie in 2017 heeft uitgevoerd. De Erfgoedinspectie houdt op nationaal niveau toezicht op een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed en op de informatie bij de rijksoverheid.

De werkzaamheden van de Erfgoedinspectie zijn allemaal terug te voeren op het werkprogramma 2017-2018, met als thema Toegankelijk en duurzaam. Daarbij houdt de inspectie rekening met onder andere:

  • de ontwikkelingen van nieuwe informatie-technologie;
  • de toegenomen interesse van het publiek voor musea en erfgoed, met als gevolg meer druk op het behoud en beheer;
  • de internationale ontwikkelingen als klimaatverandering en conflictdreigingen.

In 2019 volgt een verslag over de hele programmaperiode 2017-2018.

2017 stond in het teken van onder andere:

  • de inspectie over de mate waarin de departementen digitale informatie duurzaam toegankelijk opslaan en bewaren;
  • onderzoek naar de informatieketen van de omgevingsvergunning;
  • toezicht op de Noordzee en de Waddenzee;
  • het onderzoek naar de mogelijke vergunningsverlening door gemeenten;
  • uitgebreide inspecties bij nieuwe musea die nu onder de Erfgoedwet vallen;  
  • medewerking aan de bepaling van het Nederlandse standpunt bij een nieuwe EU-Verordening over de invoer van cultuurgoederen door de Europese Commissie.

Toezicht helder door kaders

De Erfgoedinspectie maakt bij de uitoefening van haar toezicht gebruik van een algemeen toezichtkader en van toetsingskaders per toezichtveld. Dit maakt het toezicht van de Erfgoedinspectie open en goed te volgen voor wie hierbij betrokken is. 

In het toezichtkader zijn de missie, visie en de kernactiviteiten beschreven. Vervolgens behandelt het toezichtkader de werkwijze die de Erfgoedinspectie toepast bij het toezicht, en de wet- en regelgeving waaruit de normen ontstaan. In veel gevallen gaat dit om open normen, die vooral het doel van de betreffende norm laten zien. 

Ook heeft de Erfgoedinspectie toetsingskaders per sector beschreven. Hierin zijn de normen uitgewerkt in criteria en indicatoren en is aansluiting gezocht bij in het veld bekende en gedragen richtlijnen en normen.