In 2017 stelden 132 burgers een vraag aan de Erfgoedinspectie

In 2017 stelden 132 burgers een vraag aan de Erfgoedinspectie.
Deze vragen gingen over het toezicht op de naleving van de Archiefwet en de Erfgoedwet. 

Archiefwet

Het grootste aandeel van de vragen had betrekking op de vindbaarheid en toegankelijkheid van de overheidsinformatie. Andere vragen gingen over vermissing van diploma’s en certificaten of een fusie dan wel opheffing van overheidsinstellingen. Daarnaast bleek uit een aantal vragen dat het niet duidelijk is in hoeverre de Archiefwet van toepassing is op het informatiebeheer van een organisatie. Tot slot zijn vragen gesteld waaruit bleek dat het niet duidelijk was bij welke overheidsinstelling de gegevens zich bevinden. 
In totaal gingen 59 vragen over de naleving van de Archiefwet.

Erfgoedwet

Vragen over in- en uitvoer van cultuurgoederen zijn ten opzichte van 2016 met respectievelijk 5 vragen en 16 vragen toegenomen ten opzichte van 2016. In 2017 ontving de Erfgoedinspectie  44 vragen op het gebied van de in- en uitvoer van cultuurgoederen en de toepassing van de wet- en regelgeving.

Daarnaast werden vragen gesteld vanwege bezorgdheid over het behoud en beheer van beschermde stad- en dorpsgezichten en het monumentenbeleid van een gemeente.
In de meeste antwoorden kregen de vragenstellers uitleg over de Erfgoedwet en de Omgevingswet. Andere keren ging het om uitleg over de toezichttaak en de werkwijze van de Erfgoedinspectie. In veel gevallen kon de vragensteller worden doorverwezen, voornamelijk naar de provincie. In totaal hadden 18 vragen betrekking op de gebouwde Monumenten.

Tot slot waren er vragen over de wet- en regelgeving rond archeologie, over opgravingsvergunningen en vanwege bezorgdheid over het opleveren van rapporten. De vragen werden gesteld door burgers en bedrijven, door vergunninghouders, gemeenten en onderzoekers, waaronder studenten. 11 vragen zijn beantwoord op dit gebied.

In totaal hadden 73 vragen betrekking op de naleving van de Erfgoedwet.

Top-5 van vragen: 

  1. Hoe kom ik meer te weten over bepaalde overheidsinformatie, en dan vooral over diplomagegevens?
  2. Wat zijn de wettelijke eisen bij archiefbeheer: bewaartermijnen, selectie en vernietiging?
  3. Ik maak me zorgen over aantasting van archeologische waarden, hoe kan ik dit melden?
  4. Hoe kom ik meer te weten over een archeologische vondst en cultuurgoederen die ik op internet zag?
  5. Behoort een voorwerp tot nationaal beschermde cultuurgoederen?