De basis voor de werkzaamheden van de Inspectie is het werkprogramma 2017-2018 met als thema toegankelijkheid en (digitale) duurzaamheid. De eerste resultaten hiervan zijn deels gepubliceerd in het Verslag over het toezicht 2017. In dit verslag treft u het geheel aan van de toezichtinspanningen over deze periode, geordend aan de hand van het toezicht op de Archiefwet en de Erfgoedwet. Naast thematische onderzoeken zijn er ook naar aanleiding van incidenten inspecties uitgevoerd.

Informatie en data zijn ook voor de Inspectie van toenemend belang. Er is hard gewerkt aan de inrichting van de datasystemen en het toegankelijk maken van deze informatie. De partners met wie de Inspectie ook in Europees en internationaal verband samenwerkt voor de opsporing van illegale handel in cultuurgoederen, verwachten op dit terrein dat veilige informatie-uitwisseling mogelijk is.

Verder heeft de Inspectie de monitorgegevens van alle organisaties die onder ons toezicht vallen, verzameld en geanalyseerd voor het werkprogramma 2019-2020. De monitor (eens per 2 jaar een digitale vragenlijst) verschaft de organisaties inzicht in de mate waarin zij de wet naleven. De Inspectie kan vanuit de uitkomsten van de monitor bepalen waar de risicogebieden zijn. Deze uitkomsten zijn ook in enkele bijeenkomsten met de betrokken organisaties besproken. De monitor biedt een schat aan informatie ook op de langere termijn. Met een invulpercentage van gemiddeld 97% is het ook een effectief instrument.

Toezicht helder door kaders

De Inspectie maakt bij de uitoefening van haar toezicht gebruik van een algemeen toezichtkader: hierin staan de missie, visie en de instrumenten die wij gebruiken bij onze kernactiviteiten. Dit maakt het toezicht van de Inspectie transparant.
Ook heeft de Inspectie toetsingskaders per sector opgesteld. Hierin zijn wet- en regelgeving geconcretiseerd in criteria en indicatoren.
 

Buitengewoon Opsporingsambtenaren Inspectie

De Inspectie beschikt over inspecteurs met buitengewoon opsporingsbevoegdheid. De invulling van de taak van buitengewoon opsporingsambtenaren is verder ontwikkeld. Naast de handhaving op het terrein van internationale verdragen, heeft de Inspectie ook ingezet op strafrechtelijke handhaving voor de bescherming van de monumenten en archeologie. Ook is geïnvesteerd in kennisuitwisseling en expertise van Politie, Openbaar Ministerie en de Inspectie.