De Erfgoedinspectie houdt op nationaal niveau toezicht op een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed en op de informatiehuishouding bij de rijksoverheid. Bovendien draagt de inspectie bij aan het toezicht op de (illegale) in- en uitvoer van cultuurgoederen. Dat doet ze op basis van internationale verdragen en regelingen. Het toezicht richt zich op de kwaliteit van het behoud en het beheer, en op de (duurzame) toegankelijkheid van het nationale erfgoed en de overheidsinformatie.

De inspectie stelt zwakke plekken in de zorg voor het erfgoed en de overheidsinformatie vast, en agendeert deze. Met omgevingsanalyses, risicoanalyses en signalen vanuit de politiek, het beleid, het erfgoedveld en de samenleving komen we tot de belangrijkste thema’s.

Missie

Met alert en proportioneel toezicht brengt de Erfgoedinspectie het behoud (en beheer) van cultureel erfgoed en overheidsinformatie naar het gewenste kwaliteitsniveau met het oog op de duurzame toegankelijkheid en beschikbaarheid.

Visie

De inspectie vindt dat een goed functionerende interne systematische kwaliteitszorg bijdraagt aan een betere naleving van wet- en regelgeving. Zij ziet daar een eigen verantwoordelijkheid voor organisaties en stimuleert een systematische kwaliteitszorg bij de organisaties. In haar optreden is de inspectie zacht waar het kan en hard waar het moet en treedt zij zo nodig op.

Wet- en regelgeving

De Erfgoedinspectie ziet toe op de naleving van de volgende wet- en regelgeving:

  • de Archiefwet 1995 (Archiefbesluit 1995; Archiefregeling)
  • de Erfgoedwet (Besluit Erfgoedwet archeologie; Regeling Erfgoedwet archeologie; Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen)
  • de Sanctieregeling Irak 2004 II en Sanctieregeling Syrië 2012

Daarnaast voert de Erfgoedinspectie de Richtlijn nr. 2014/60/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 uit, betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht.

In de Erfgoedwet die per 1 juli 2016 in werking is getreden, is de volgende wet- en regelgeving opgegaan:

  • Monumentenwet 1988
  • Wet tot behoud van cultuurbezit
  • Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten en de daarop gebaseerde beheersovereenkomsten
  • Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013
  • Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied
  • Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970