De 3 pijlers van het toezicht van de Erfgoedinspectie: Beheer - Behoud - Toegankelijkheid

De focus voor de komende periode ligt op (digitale) duurzaamheid. Daarbij houdt de inspectie rekening met een aantal belangrijke ontwikkelingen voor ons toezichtveld. Dat zijn onder andere nieuwe informatietechnologie, de toegenomen publieke belangstelling voor musea en erfgoed en de daarmee gepaard gaande druk op het behoud en beheer, en internationale ontwikkelingen als klimaatverandering en conflictdreigingen.

Barbara Siregar, directeur Erfgoedinspectie over de focus voor de komende periode:

Voor onze generatie, maar ook voor toekomstige generaties moet de overheidsinformatie en ons beschermde erfgoed toegankelijk zijn. Toegankelijkheid en duurzaamheid, beide zijn even belangrijk in onze missie om het beheer en behoud van cultureel erfgoed en overheidsinformatie op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen.
Neem de archeologie uitoefening. Om de kennis over de vindplaats en de archeologische vondsten te behouden voor wetenschap en publiek is duurzame opslag cruciaal. Of wat te denken van erfgoed dat nooit een fysieke vorm heeft gehad? Het aandeel ‘digital born’ collecties zal alleen maar toenemen. Dit stelt andere eisen aan een duurzame registratie, conservering en restauratie dan bij traditionele collecties. Het informatielandschap van de overheid ten slotte verandert in hoog tempo met technologische vernieuwingen als belangrijkste motor. Maar ook transparantie – en daarmee toegankelijkheid - van de overheidsinformatie wordt steeds belangrijker. Zo wordt de informatie in het dossier MH17 veiliggesteld naar aanleiding van de motie Omtzigt in de Tweede Kamer. Wij monitoren de voortgang van het project en inspecteren de betrokken organisaties op de duurzame toegankelijkheid van de informatie.
Wij hebben toegankelijkheid en (digitale) duurzaamheid centraal gesteld in ons werkprogramma voor 2017-2018. Beide zijn actueel en urgent op ons gehele toezichtveld. Beheer en behoud kunnen echter soms op gespannen voet staan met toegankelijkheid. Het streven naar een goede balans tussen dit trio is essentieel.

Het volledige Werkprogramma in PDF is te vinden op onze website.

Decoratieve afbeelding van een tabel met gegevens van de archeologische vindsplaats van een object
Registratie vindplaatsen mammoet in Nederland.